No.
Other Buddhas: Ratnasambhava
3.3
Ratnasambhava Mandala [1]
2
3.4
Ratnasambhava Mandala [2] 
4
3.16
Ratnasambhava [1]
!
9
3.45
Ratnasambhava Mandala [3]
2
3.47
Ratnasambhava [2]
!
13