No.
Other Buddhas
3.5
Akshobhya Mandala [2]
4
3.11
Maitreya [1] 
13
3.32
Maitreya [2] 
8
3.33
Akshobhya Mandala [2] 
9
3.35
Samantabhadra & Peaceful Bardo Deities 
12
3.36
Dipankara Buddha 
19
3.38
Buddha Samantabhadra
10
3.43
Buddha Maitreya [3] 
14
3.49
Buddha Maitreya [4] 
5