No.
Other Buddhas: Amitabha | Amitayus
 
3.6
Amitayus 
5
3.15
Amitabha Pure Land 
8
3.17
Amitayus Mandala 
12
3.22
Amitabha [1] 
10
3.23
Amitayus Mandala 
16
3.34
Amitabha in Sukhavati 
15
3.39
Amitabha Mandala [1] 
5
3.45
Amitabha Mandala [2]
2
3.46
Amitayus and 1000 other Buddhas [from Alchi Monastery]
!
13
3.48
Buddha Amitabha [2]
!
16
3.53
Amitayus [Alchi Monastery]
!
14