No.
Miscellanues Thangkas | Verschiedene Thangkas: Refugee Trees | Zufluchtsbäume
1.19
Buddha Refugee Tree | Buddha Zufluchtsbaum 
13
4.39
Samantabhadra Refugee Tree | Samantabhadra Zufluchtsbaum
!
17
12.10
Kagyu Refugee Tree | Kagyü Zufluchtsbaum 
9
12.12
Tsonkhapa Refugee Tree | Tsonkhapa Zufluchtsbaum
!
17
12.34
Kagju Refugee Tree | Kagyü Zufluchtsbaum
!
11