No.
Miscellanues Thangkas | Verschiedene Thangkas: Mount Meru
12.15
Mount Meru 
13
12.17
Mount Meru Mandala [Two versions | Zwei Versionen]
17
14.13
Meditator on Mount Meru [1] 
5
14.14
Meditator on Mount Meru [2] 
5
14.15
Meditator on Mount Meru [3] 
5
14.16
Meditator on Mount Meru [4] 
5
14.18
Meditator on Mount Meru [5] 
5