No.
Bodhisattvas
4.1
Manjushri Mandala [1] 
4
4.2
Manjushri Mandala [2]
2
4.3
Avalokiteshvara - 1000 armed | 1000 Arme  [1] 
4
4.4
Avalokiteshvara Mandala [1]
 
3
4.5
Set of 5 Avalokiteshvara Mandalas
 
7
4.6
Manjushri Mandala [3]
 
3
4.7
Avalokiteshvara Mandala [2]
 
4
4.8
Avalokiteshvara Mandala [3]
2
4.9
Chittavishramana Avalokiteshvara
 
5
4.10
Kulika Pundarika 
3
4.11
Manjushri [1] 
2
4.12
Avalokiteshvara Mandala [4]
P
9
4.13
Avalokiteshvara - 1000 armed | 1000 Arme  [2] 
3
4.14
Avalokiteshvara [1] 
2
4.15
Avalokiteshvara [small | klein] 
3
4.16
Manjushri [2] 
13
4.17
Avalokiteshvara 1000 armed | 1000 Arme  [3] 
21
4.18
Avalokiteshvara - 1000 armed | 1000 Arme  [4]
!
22
4.19
Avalokiteshvara [2]
!
5
4.20
Avalokiteshvara Mandala [5]
!
15
4.21
Avalokiteshvara Mandala [6]
3
4.22
Manjushri Mandala [4]
9
4.23
Avalokiteshvara [3] 
7
4.24
Shadakshari Avalokiteshvara
13
4.25
Peaceful Vajrapani | Friedvoller Vajrapani 
4
4.26
Vajrapani 
7
4.27
Avalokiteshvara Mandala [7] 
5
4.28
Avalokiteshvara Mandala [8] 
9
4.29
Manjushri Manifestations 
3
4.30
Rainbow Avalokiteshvara Mandala 
5
4.31
Avalokiteshvara - 1000 armed | 1000 Arme [5] 
9
4.32
Sita Manjushri 
8
4.33
Three Bodhisattvas
6
4.34
Two versions of Manjushri [3]
8
4.35
Avalokiteshvara - 1000 armed | 1000 Arme [6]
20
4.36
Bodhisattva Avalokiteshvara - Newar Paubha 
10
4.37
Samantabhadra [1] 
18
4.38
Avalokiteshvara - 1000 armed | 1000 Arme [7]
P
22
4.39
Samantabhadra Refuge Tree | Zufluchtsbaum [1] 
17
4.40
Samantabhadra [2] 
9
4.41
Manjushri & Maitreya
!
15
4.42
Avalokiteshvara Lokeshvar [1]
12
4.43
Avalokiteshvara Lokeshvar Mandala [2]
12
4.44
Avalokiteshvara - 1000 armed | 1000 Arme [8] 
17
4.45
Avalokiteshvara Lokeshvar [2] 
8
4.46
Avalokiteshvara with Stupa 
15
4.47
Three Mandalas: Manjushri, Avalokiteshvara & Vajrasattva 
8
4.48
Avalokiteshvara Lokeshvar [3] 
7
4.49
Samantabhadra Refuge Tree | Zufluchtsbaum [2]
8
4.50
Avalokiteshvara Lokeshvar [4]
6
4.51
Phauba Avalokiteshvara Mandala 
11
4.52
Avalokiteshvara Lokeshvar Mandala [2] 
3
4.53
Avalokiteshvara Lokeshvar [5] 
10
4.54
Avalokiteshvara Lokeshvar [6] 
9
4.55
Avalokiteshvara - 1000 armed | 1000 Arme [9]
13
4.56
Avalokiteshvara Lokeshvar [7] 
10
4.57
Manjushri Mandala [5] 
10
4.58
Manjushri [4]
14
4.59
Eight Great Bodhisattvas | Acht Große Bodhisattvas
!
17
4.60
Manjushri [5]
14
4.61
Manjushri Mandala [6]
12
4.62
Avalokiteshvara Lokeshvar [8]
11
4.61
Avalokiteshvara Lokeshvar [9] 
16