No.
Bodhisattvas: Mandalas only | Nur Mandalas
4.1
Manjushri Mandala [1] 
4
4.2
Manjushri Mandala [2]
2
4.4
Avalokiteshvara Mandala [1]
 
3
4.5
Set of 5 Avalokiteshvara Mandalas
 
7
4.6
Manjushri Mandala [3]
 
3
4.7
Avalokiteshvara Mandala [2]
 
4
4.8
Avalokiteshvara Mandala [3]
2
4.12
Avalokiteshvara Mandala [4]
2
4.20
Avalokiteshvara Mandala [5]
!
15
4.21
Avalokiteshvara Mandala [6]
3
4.22
Manjushri Mandala [4]
9
4.27
Avalokiteshvara Mandala [7] 
5
4.28
Avalokiteshvara Mandala [8] 
9
4.30
Rainbow Avalokiteshvara Mandala 
5
4.43
Avalokiteshvara Lokeshvar Mandala
12
4.47
Three Mandalas 
8
4.51
Phauba Avalokiteshvara Mandala 
11
4.52
Avalokiteshvara Lokeshvar Mandala [2] 
3
4.57
Manjushri Mandala [5] 
10
4.61
Manjushri Mandala [6]
12