No.
Bodhisattvas: Black Background | Schwarzgrund
4.12
Avalokiteshvara Mandala [4]
9
4.22
Manjushri Mandala [4]
9
4.33
Three Bodhisattvas
6
4.34
Two versions of Manjushri [3]
8
4.38
Avalokiteshvara - 1000 armed | 1000 Arme [7]
22
4.55
Avalokiteshvara - 1000 armed | 1000 Arme [9]
13
4.58
Manjushri [4]
14