The 108 Manifestations of Avalokiteshvara | Die 108 Manifestationen Avalokiteshvaras
01 Ary Avalokiteshvara 02 Vajranatha Loketesvara 03 Padmapani Lokeshvara
04 Nrtyanatha Lokeshvara 05 Vajrasphota Lokeshvara 06 Vitlyapati Lokeshvara
07 Vajrapni Lokeshvara 08 Sankhanatha Lokeshvara 09 Vishnukanta Lokeshvara
10 Manjunatha Lokeshvara 11 Krtanjali Lokeshvara 12 Visnucakra Lokeshvara
13 Santamati Lokeshvara 14 Cintamani Lokeshvara 15 Caityadhatu Lokeshvara
16 Visvavajra Lokeshvara 17 Vajrasattvadhatu Lokeswara 18 Sakyabuddha Lokeshvara
19 Amitabha Lokeshvara 20 Vajradhatu Lokeshvara 21 Dharmacakra Lokeshvara
22 Simhanada Lokeshvara 23 Visvabhuta Lokeshvara 24 Harivahana Lokeshvara
25 Dharmadhatu Lokeshvara 26 Harihara Lokeshvara 27 Kharakhiri Lokeshvara
28 Vajradanda Lokeshvara 29 Acalaketu Lokeshvara 30 Khirikhara Lokeshvara
31 Ratnadatta Lokeshvara 32 Bindupani Lokeshvara 33 Kamalarudra Lokeshvara
34 Devadevata Lokeshvara 35 Sarthaviiha Lokeshvara 36 Pindapatra Lokesvsra
37 Amoghapasa Lokeshvara 38 Mahavaj ranatha Lokeshvara 39 Mahavajrapani Lokeshvara
40 Mahavajradhrk Lokeshvara 41 Mahavajradhatu Lokeshvara 42 Maha vi svabhiipa Lokeshvara
43 Manjubhuta Lokeshvara 44 Mahaabhayasthula Lokeshvara 45 Mahaabhayaiikarl Lokeshvara
46 Mahasuryabimba Lokeshvara 47 Mahacandrabimba Lokeshvara 48 Mahamanjudatta Lokeshvara
49 Mahasila Lokeshvara 50 Maharatnakula Lokeshvara 51 Mahasahasrasurya Lokeshvara
52 Sahasrabhuja Lokeshvara 53 Maharatnakirti Lokeshvara 54 Sahasrabhuja Lokeshvara
55 Aksayamati Lokeshvara 56 Samantabhadra Lokeshvara 57 Srstikanta Lokeshvara
58 Ksitigarbha Lokeshvara 59 Akasagarbha Lokeshvara 6o Gaganaganja Lokeshvara
61 Ratnapani Lokeshvara 62 Sagaramati Lokeshvara 63 Vajragarbha Lokeshvara
64 Avalokitesvara Lokeshvara 65 Mahasthamaprapta Lokeshvara 66 Candraprabha Lokeshvara
67 Jalinl Prabha Lokeshvara 68 Amitaprabha Lokeshvara 69 Pratibhanakuta Lokeshvara
70 Sarvasokatamonirghatamati Lokeshvara 71 Sarvanivaranaviskambhi Loke 72 Karandavytuha Lokeshvara
73 Jnanadhatu Lokeshvara 74 Padmanrtya Lokeshvara 75 Vajronisa Lokeshvara
76 Sakyadhatu Lokeshvara 77 Santasri Lokeshvara 78 Yamada Lokeshvara
79 Visvahara Lokeshvara 80 Mahavajrasattva Lokeshvara 81 Kr snacala Lokeshvara
82 Sukhavati Lokeshvara 83 Acintya Lokeshvara 84 Unnati Lokeshvara
85 Pravara Lokeshvara 86 Vajradharma Utkesvara 87 Vasyadhikara Lokeshvara
88 Khasarpana Lokeshvara 89 Simhanatha Lokeshvara 90 Trailokyasandarsana Lokeshvara
91 Raktaryavalokitesvara 92 Nilakantha Lokeshvara 93 Sugati-Sandarsana Lokeshvara
94 Mayajalakrama Krodha Lokeshvara 95 Preta-Santarpita Lokeshvara 96 Brahmadanda Lokeshvara
97 Jatamukuta Lokeshvara 98 Varada Lokeshvara 99 Kamandalu Lokeshvara
100 Mani padma Lokeshvara 101 Pitapatta Lokeshvara 102 Anandadi Lokeshvara
103 Sadaksari Lokeshvara 104 Mayajalakrama Lokeshvara 105 Hariharihariharivahana Lokeshvara
106 Halahala Lokeshvara 107 Halahala Lokeshvara 108 Hayagriva Lokeshvara
|
|