Dharmapala Thangka CentreSchool of Thangka Painting


12.10 Kagyu refuge Tree [1]

Additional Explanation

List of Deities

 1. Padma Heruka
 2. Vajradhara - Dorjee Chang
 3. Marpa
 4. Milarepa
 5. Dusum Kyenpa [1. Karmapa]
 6. Chakrasamvara
 7. Red Avalokiteshvara
 8. Guhyasamaja
 9. Buddha Shakyamuni
 10. Bodisattvas
 11. Padmasambhava
 12. Avalokiteshvara