Medical Thangka No. 41 of the Blue Beryll
 
Medizinthangka Nr. 41 des Blauen Beryll
Morbid pallor - oedemata - dropsy - fever
Krankhafte Blässe - Oedeme - Wassersucht - Fieber


29.6 x 36 inches | 74 x 90 cm

|
|