Medical Thangka No. 12 of the Blue Beryll
 
Medizinthangka Nr. 12 des Blauen Beryll
Course of the lifespan principle
Grundsätze der Lebenserwartung


12.6 x 12 inches | 74 x 90 cm

|
|