Dharmapala Thangka CentreSchool of Thangka Painting


Vajradhara Refugee Tree

Details

Upper Part Lower Part

Upper Part 
01 Vajradhara02 Amitabha
03 Ratnasambhava04 Vajradhara
05 White Machig Labdron Dakini 
  
Lower Part 
06 Guhyasamaja07 Hevajra
08 Avalokiteshvara09 Ganesha
10 Lokapala Virudhaka11 Vajrabhairava
12 Hevajra13 Virudhaka
14 Lokapala Vaisravana / Kubera15 Lokapala Dhritarashtra
16 Cintamani Mahakala17 Lokapala Virupaksa