Dharmapala Thangka CentreThangka Galerie


Auswahl von Tara Thangkas

Rotgrund

Grüne Tara [6]
1. Grüne Tara [6]
Weiße Tara [11]
2. Weiße Tara [11]
Weiße Tara [18]
3. Weiße Tara [18]
Eintausend Grüne Taras [5]
4. Eintausend Grüne Taras [5]
Alchi Tara [2]
5. Alchi Tara [2]
Weiße Tara Mandala [3]
6. Weiße Tara Mandala [3]
Eintausend Weiße Taras [2]
7. Eintausend Weiße Taras [2]
Kurukulla [3]
8. Kurukulla [3]