Dharmapala Thangka CentreThangka Galerie


Auswahl von Tara Thangkas

Mandalas

Grüne Tara Mandala [1]
1. Grüne Tara Mandala [1]
Weiße Tara Mandala [1]
2. Weiße Tara Mandala [1]
Weiße Tara Mandala [2]
3. Weiße Tara Mandala [2]
Weiße Tara Mandala [3]
4. Weiße Tara Mandala [3]
Eindundzwanzig Taras [3]
5. Eindundzwanzig Taras [3]
Einundundzwanzig Taras [4]
6. Einundundzwanzig Taras [4]
Gelbe Tara Mandala
7. Gelbe Tara Mandala
Kurukulla Mandala
8. Kurukulla Mandala
Ngor Mandala
9. Ngor Mandala