Dharmapala Thangka CentreThangka Galerie


Auswahl von Tara Thangkas

Mandalas

Grüne Tara Mandala [1]
1. Grüne Tara Mandala [1]
Weiße Tara Mandala [1]
2. Weiße Tara Mandala [1]
Weiße Tara Mandala [2]
3. Weiße Tara Mandala [2]
Eindundzwanzig Taras [3]
4. Eindundzwanzig Taras [3]
Einundundzwanzig Taras [4]
5. Einundundzwanzig Taras [4]
Gelbe Tara
6. Gelbe Tara
Weiße Tara Mandala [3]
7. Weiße Tara Mandala [3]