Dharmapala Thangka CentreSchool of Thangka Painting


2.55 Twenty One Taras [6]

Overview

01 Khadiravani Tara
02 Mahashanti Tara
03 Mangalaloka Tara
04 Sukha sadana Tara
05 Pravir Tara
06 Duhkha dahana Tara
07 Kanakavarna Tara
08 Samkusumita Tara
09 Varadana Tara
10 Varada Tara
11 Usnisavijaya Tara
12 Trailokya vijaya Tara
13 Soka Vinodana Tara
14 Paripurana Tara
15 Vadi pramardini Tara
16 Raga nisudana Tara
17 Paripacaka Tara
18 Candra kanti gauri Tara
19 Apadavimocani Tara
20 Siddhi sambhava Tara
21 Bhrikuti Tara