Dharmapala Thangka CentreThangka Galerie


Buddha Shakyamuni

Auswahl 35 Buddhas der Sündenvergebung

Fünfunddreißig Buddhas [1]
1. Fünfunddreißig Buddhas [1]
Fünfunddreißig Buddhas [2]
2. Fünfunddreißig Buddhas [2]
Fünfunddreißig Buddhas [3]
3. Fünfunddreißig Buddhas [3]
Fünfunddreißig Buddhas der Sündenvergebung
4. Fünfunddreißig Buddhas der Sündenvergebung