Dharmapala Thangka CentreSchool of Thangka Painting


Refuge Tree

Details

Upper Part Lower Part

Upper Part
01 Buddha Shakyamuni
02 Mahasiddhas
03 Samantabhadra in Yab Yum
04 Vairocana
05 ??

Lower Part
06 Naro Dakini
07 Vajrakilaya
08 Guhyasamaja
09 Chakrasamvara
10 Two-armed Chakrasamvara
11 Vajrabhairava
12 Hevajra
13 Eight Bodhisattvas
14 White tara
15 Green Tara
16 Vajrapani
17 Dharmapalas
18 Yama
19 Mahakala
20 Mahakala Panjaranatha
21 Lokapala Virudhaka
22 Lokapala Dhritarashtra
23 Lokapala Vaisravana / Kubera
24 Lokapala Virupaksa
25 Brahma
26 Vishnu