Dharmapala Thangka CentreSchool of Thangka Painting


Zufluchtsbaum

Details

Oberer Teil Unterer Teil

Oberer Teil
01 Buddha Shakyamuni
02 Mahasiddhas
03 Samantabhadra in Yab Yum
04 Vairocana
05 ??

Unterer Teil
06 Naro Dakini
07 Vajrakilaya
08 Guhyasamaja
09 Chakrasamvara
10 Twoarmed Chakrasamvara
11 Vajrabhairava
12 Hevajra
13 Acht Bodhisattvas
14 Weiße tara
15 Grüne Tara
16 Vajrapani
17 Dharmapalas
18 Yama
19 Mahakala
20 Mahakala Panjaranatha
21 Lokapala Virudhaka
22 Lokapala Dhritarashtra
23 Lokapala Vaisravana / Kubera
24 Lokapala Virupaksa
25 Brahma
26 Vishnu