Dharmapala Thangka CentreThangka Galerie


Bodhisattvas

Rotgrund

Avalokiteshvara Mandala  [3]
1. Avalokiteshvara Mandala [3]
Avalokiteshvara [5]
2. Avalokiteshvara [5]
Avalokiteshvara [11]
3. Avalokiteshvara [11]
Avalokiteshvara [17]
4. Avalokiteshvara [17]
Avalokiteshvara Mandala [10]
5. Avalokiteshvara Mandala [10]