Dharmapala Thangka CentreThangka Gallery


Bodhisattvas

Mandalas

Manjushri Mandala [1]
1. Manjushri Mandala [1]
Manjushri [1]
2. Manjushri [1]
Manjushri [1]
3. Manjushri [1]
Manjushri Mandala [2]
4. Manjushri Mandala [2]
Manjushri Mandala [3]
5. Manjushri Mandala [3]
Manjushri Manifestations
6. Manjushri Manifestations
Sita Manjushri
7. Sita Manjushri
Manjushri [3]
8. Manjushri [3]
Manjushri & Maitreya
9. Manjushri & Maitreya
Three Mandalas
10. Three Mandalas
Manjushri Mandala [4]
11. Manjushri Mandala [4]
Manjushri [4]
12. Manjushri [4]
Manjushri Mandala [5]
13. Manjushri Mandala [5]
Manjushri [5
14. Manjushri [5
Manjushri Mandala [6]
15. Manjushri Mandala [6]