Dharmapala Thangka CentreThangka Galerie


Bodhisattvas

Mandalas

Manjushri Mandala [1]
1. Manjushri Mandala [1]
Manjushri Mandala [2]
2. Manjushri Mandala [2]
Manjushri Mandala [3]
3. Manjushri Mandala [3]
Manjushri Mandala [4]
4. Manjushri Mandala [4]
Manjushri Mandala [5]
5. Manjushri Mandala [5]
Manjushri Mandala [6]
6. Manjushri Mandala [6]
Avalokiteshvara Mandala [1]
7. Avalokiteshvara Mandala [1]
Avalokiteshvara Mandala [2]
8. Avalokiteshvara Mandala [2]
Avalokiteshvara Mandala  [3]
9. Avalokiteshvara Mandala [3]
Avalokiteshvara Mandala  [4]
10. Avalokiteshvara Mandala [4]
Avalokiteshvara Mandala  [5]
11. Avalokiteshvara Mandala [5]
Avalokiteshvara Mandala [6]
12. Avalokiteshvara Mandala [6]
Avalokiteshvara Mandala  [7]
13. Avalokiteshvara Mandala [7]
Avalokiteshvara Mandala [8]
14. Avalokiteshvara Mandala [8]
Avalokiteshvara Mandala [9]
15. Avalokiteshvara Mandala [9]
Avalokiteshvara  Mandala [10]
16. Avalokiteshvara Mandala [10]
Avalokiteshvara Mandala [11]
17. Avalokiteshvara Mandala [11]
Avalokiteshvara Mandala [14]
18. Avalokiteshvara Mandala [14]
Avalokiteshvara Mandala [12]
19. Avalokiteshvara Mandala [12]
Avalokiteshvara Mandala [13]
20. Avalokiteshvara Mandala [13]
Drei Mandalas
21. Drei Mandalas