Dharmapala Thangka CentreThangka Galerie


Bodhisattvas

Goldgrund

Manjushri Mandala [2]
1. Manjushri Mandala [2]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [5]
2. Tausendarmiger Avalokiteshvara [5]
Avalokiteshvara [7]
3. Avalokiteshvara [7]
Avalokiteshvara Mandala [8]
4. Avalokiteshvara Mandala [8]
Samantabhadra [4]
5. Samantabhadra [4]
Manjushri Mandala [6]
6. Manjushri Mandala [6]
Samantabhadra [5]
7. Samantabhadra [5]