Dharmapala Thangka CentreThangka Galerie


Bodhisattvas

Goldgrund

Manjushri Mandala [2]
1. Manjushri Mandala [2]
Manjushri Mandala [6]
2. Manjushri Mandala [6]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [6]
3. Tausendarmiger Avalokiteshvara [6]
Avalokiteshvara [7]
4. Avalokiteshvara [7]
Avalokiteshvara Mandala [8]
5. Avalokiteshvara Mandala [8]
Samantabhadra [4]
6. Samantabhadra [4]
Samantabhadra [5]
7. Samantabhadra [5]
- 108 Avalokiteshvaras [2]
8. - 108 Avalokiteshvaras [2]