Dharmapala Thangka CentreThangka Galerie


Alle Bodhisattvas

Manjushri Mandala [1]
1. Manjushri Mandala [1]
Kulika Pandita
2. Kulika Pandita
Manjushri  [1]
3. Manjushri [1]
Avalokiteshvara Mandala [1]
4. Avalokiteshvara Mandala [1]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [1]
5. Tausendarmiger Avalokiteshvara [1]
Avalokiteshvara [1]
6. Avalokiteshvara [1]
Avalokiteshvara [2]
7. Avalokiteshvara [2]
Manjushri  [2]
8. Manjushri [2]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [2]
9. Tausendarmiger Avalokiteshvara [2]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [3]
10. Tausendarmiger Avalokiteshvara [3]
Avalokiteshvara [3]
11. Avalokiteshvara [3]
Manjushri Mandala [2]
12. Manjushri Mandala [2]
Avalokiteshvara Mandala  [2]
13. Avalokiteshvara Mandala [2]
Avalokiteshvara Mandala  [3]
14. Avalokiteshvara Mandala [3]
Manjushri Mandala [3]
15. Manjushri Mandala [3]
Avalokiteshvara  [4]
16. Avalokiteshvara [4]
Avalokiteshvara [5]
17. Avalokiteshvara [5]
Friedvoller Vajrapani
18. Friedvoller Vajrapani
Vajrapani
19. Vajrapani
Avalokiteshvara Mandala  [4]
20. Avalokiteshvara Mandala [4]
Avalokiteshvara Mandala  [5]
21. Avalokiteshvara Mandala [5]
Manjushri Manifestationen
22. Manjushri Manifestationen
Tausendarmiger Avalokiteshvara [4]
23. Tausendarmiger Avalokiteshvara [4]
Avalokiteshvara Mandala [6]
24. Avalokiteshvara Mandala [6]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [5]
25. Tausendarmiger Avalokiteshvara [5]
Sita Manjushri
26. Sita Manjushri
Drei Bodhisattvas
27. Drei Bodhisattvas
Manjushri [3]
28. Manjushri [3]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [6]
29. Tausendarmiger Avalokiteshvara [6]
Avalokiteshvara [6]
30. Avalokiteshvara [6]
Samantabhadra [1]
31. Samantabhadra [1]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [7]
32. Tausendarmiger Avalokiteshvara [7]
Samantabhadra [2]
33. Samantabhadra [2]
Avalokiteshvara Mandala  [7]
34. Avalokiteshvara Mandala [7]
Samantabhadra [3]
35. Samantabhadra [3]
Manjushri & Maitreya
36. Manjushri & Maitreya
Avalokiteshvara [7]
37. Avalokiteshvara [7]
Avalokiteshvara Mandala [8]
38. Avalokiteshvara Mandala [8]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [8]
39. Tausendarmiger Avalokiteshvara [8]
Avalokiteshvara [8]
40. Avalokiteshvara [8]
Avalokiteshvara [9]
41. Avalokiteshvara [9]
Drei Mandalas
42. Drei Mandalas
Avalokiteshvara [10]
43. Avalokiteshvara [10]
Samantabhadra [4]
44. Samantabhadra [4]
Fünf Avalokiteshvara Mandalas
45. Fünf Avalokiteshvara Mandalas
Avalokiteshvara [11]
46. Avalokiteshvara [11]
Avalokiteshvara  Mandala [11]
47. Avalokiteshvara Mandala [11]
Avalokiteshvara Mandala [12]
48. Avalokiteshvara Mandala [12]
Avalokiteshvara [12]
49. Avalokiteshvara [12]
Avalokiteshvara [13]
50. Avalokiteshvara [13]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [9]
51. Tausendarmiger Avalokiteshvara [9]
Avalokiteshvara [14]
52. Avalokiteshvara [14]
Manjushri Mandala [4]
53. Manjushri Mandala [4]
Manjushri [4]
54. Manjushri [4]
Acht Große Bodhisattvas
55. Acht Große Bodhisattvas
Manjushri Mandala [5]
56. Manjushri Mandala [5]
Manjushri [5]
57. Manjushri [5]
Manjushri Mandala [6]
58. Manjushri Mandala [6]
Avalokiteshvara [15]
59. Avalokiteshvara [15]
Avalokiteshvara [16]
60. Avalokiteshvara [16]
Avalokiteshvara [17]
61. Avalokiteshvara [17]
Avalokiteshvara [18]
62. Avalokiteshvara [18]
Samantabhadra & Bardo Gottheiten
63. Samantabhadra & Bardo Gottheiten
Samantabhadra [5]
64. Samantabhadra [5]
Samantabhadra [6]
65. Samantabhadra [6]
Avalokiteshvaras [20]
66. Avalokiteshvaras [20]
Avalokiteshvara Mandala [9]
67. Avalokiteshvara Mandala [9]
Samantabhadra [7]
68. Samantabhadra [7]
Manjushri [6]
69. Manjushri [6]
Avalokiteshvara Mandala [10]
70. Avalokiteshvara Mandala [10]
Avalokiteshvara [19]
71. Avalokiteshvara [19]