Dharmapala Thangka CentreThangka Gallery


Bodhisattvas

Avalokiteshvara

Avalokiteshvara Mandala [1]
1. Avalokiteshvara Mandala [1]
Avalokiteshvara Mandala [2]
2. Avalokiteshvara Mandala [2]
Avalokiteshvara Mandala  [3]
3. Avalokiteshvara Mandala [3]
Avalokiteshvara Mandala  [4]
4. Avalokiteshvara Mandala [4]
Avalokiteshvara Mandala  [5]
5. Avalokiteshvara Mandala [5]
Avalokiteshvara Mandala [6]
6. Avalokiteshvara Mandala [6]
Avalokiteshvara Mandala  [7]
7. Avalokiteshvara Mandala [7]
Avalokiteshvara Mandala [8]
8. Avalokiteshvara Mandala [8]
Avalokiteshvara Mandala [9]
9. Avalokiteshvara Mandala [9]
Avalokiteshvara  Mandala [10]
10. Avalokiteshvara Mandala [10]
Avalokiteshvara Mandala [11]
11. Avalokiteshvara Mandala [11]
Avalokiteshvara Mandala [12]
12. Avalokiteshvara Mandala [12]
Avalokiteshvara Mandala [13]
13. Avalokiteshvara Mandala [13]
Three Mandalas
14. Three Mandalas
Five Avalokiteshvara Mandalas
15. Five Avalokiteshvara Mandalas
Avalokiteshvara with 1000 arms [1]
16. Avalokiteshvara with 1000 arms [1]
Avalokiteshvara with 1000 arms [2]
17. Avalokiteshvara with 1000 arms [2]
Avalokiteshvara with 1000 arms [3]
18. Avalokiteshvara with 1000 arms [3]
Avalokiteshvara with one thousend arms [4]
19. Avalokiteshvara with one thousend arms [4]
Avalokiteshvara with 1000 arms [5]
20. Avalokiteshvara with 1000 arms [5]
Avalokiteshvara with 1000 arms [6]
21. Avalokiteshvara with 1000 arms [6]
Avalokiteshvara with 1000 arms [7]
22. Avalokiteshvara with 1000 arms [7]
Avalokiteshvara with 1000 arms [8]
23. Avalokiteshvara with 1000 arms [8]
Avalokiteshvara with 1000 arms [9]
24. Avalokiteshvara with 1000 arms [9]
Avalokiteshvara with 1000 arms [10]
25. Avalokiteshvara with 1000 arms [10]
Avalokiteshvara with 1000 arms [11]
26. Avalokiteshvara with 1000 arms [11]
Avalokiteshvara [1]
27. Avalokiteshvara [1]
Avalokiteshvara [2]
28. Avalokiteshvara [2]
Avalokiteshvara [3]
29. Avalokiteshvara [3]
Avalokiteshvara  [4]
30. Avalokiteshvara [4]
Avalokiteshvara [5]
31. Avalokiteshvara [5]
Avalokiteshvara [6]
32. Avalokiteshvara [6]
Avalokiteshvara [7]
33. Avalokiteshvara [7]
Avalokiteshvara [8]
34. Avalokiteshvara [8]
Avalokiteshvara [9]
35. Avalokiteshvara [9]
Avalokiteshvara [10]
36. Avalokiteshvara [10]
Avalokiteshvara [11]
37. Avalokiteshvara [11]
Avalokiteshvara [12]
38. Avalokiteshvara [12]
Avalokiteshvara [13]
39. Avalokiteshvara [13]
Avalokiteshvara [14]
40. Avalokiteshvara [14]
Avalokiteshvara [15]
41. Avalokiteshvara [15]
Avalokiteshvara [16]
42. Avalokiteshvara [16]
Avalokiteshvara [17]
43. Avalokiteshvara [17]
Avalokiteshvara [18]
44. Avalokiteshvara [18]
 108 Avalokiteshvaras [1]
45.  108 Avalokiteshvaras [1]
- 108 Avalokiteshvaras [2]
46. - 108 Avalokiteshvaras [2]
- 108 Avalokiteshvaras [1]
47. - 108 Avalokiteshvaras [1]