Dharmapala Thangka CentreThangka Galerie


Bodhisattvas

Avalokiteshvara

Avalokiteshvara Mandala [1]
1. Avalokiteshvara Mandala [1]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [1]
2. Tausendarmiger Avalokiteshvara [1]
Avalokiteshvara [1]
3. Avalokiteshvara [1]
Avalokiteshvara [2]
4. Avalokiteshvara [2]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [2]
5. Tausendarmiger Avalokiteshvara [2]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [3]
6. Tausendarmiger Avalokiteshvara [3]
Avalokiteshvara [3]
7. Avalokiteshvara [3]
Avalokiteshvara Mandala  [2]
8. Avalokiteshvara Mandala [2]
Avalokiteshvara Mandala  [3]
9. Avalokiteshvara Mandala [3]
Avalokiteshvara  [4]
10. Avalokiteshvara [4]
Avalokiteshvara [5]
11. Avalokiteshvara [5]
Avalokiteshvara Mandala  [4]
12. Avalokiteshvara Mandala [4]
Avalokiteshvara Mandala  [5]
13. Avalokiteshvara Mandala [5]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [4]
14. Tausendarmiger Avalokiteshvara [4]
Avalokiteshvara Mandala [6]
15. Avalokiteshvara Mandala [6]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [5]
16. Tausendarmiger Avalokiteshvara [5]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [6]
17. Tausendarmiger Avalokiteshvara [6]
Avalokiteshvara [6]
18. Avalokiteshvara [6]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [7]
19. Tausendarmiger Avalokiteshvara [7]
Avalokiteshvara Mandala  [7]
20. Avalokiteshvara Mandala [7]
Avalokiteshvara [7]
21. Avalokiteshvara [7]
Avalokiteshvara Mandala [8]
22. Avalokiteshvara Mandala [8]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [8]
23. Tausendarmiger Avalokiteshvara [8]
Avalokiteshvara [8]
24. Avalokiteshvara [8]
Avalokiteshvara [9]
25. Avalokiteshvara [9]
Drei Mandalas
26. Drei Mandalas
Avalokiteshvara [10]
27. Avalokiteshvara [10]
Fünf Avalokiteshvara Mandalas
28. Fünf Avalokiteshvara Mandalas
Avalokiteshvara [11]
29. Avalokiteshvara [11]
Avalokiteshvara  Mandala [10]
30. Avalokiteshvara Mandala [10]
Avalokiteshvara Mandala [13]
31. Avalokiteshvara Mandala [13]
Avalokiteshvara [12]
32. Avalokiteshvara [12]
Avalokiteshvara [13]
33. Avalokiteshvara [13]
Tausendarmiger Avalokiteshvara [9]
34. Tausendarmiger Avalokiteshvara [9]
Avalokiteshvara [14]
35. Avalokiteshvara [14]
Avalokiteshvara [15]
36. Avalokiteshvara [15]
Avalokiteshvara [16]
37. Avalokiteshvara [16]
Avalokiteshvara [17]
38. Avalokiteshvara [17]
Avalokiteshvara [18]
39. Avalokiteshvara [18]
Avalokiteshvaras [20]
40. Avalokiteshvaras [20]
Avalokiteshvara Mandala [9]
41. Avalokiteshvara Mandala [9]
- 108 Avalokiteshvaras [1]
42. - 108 Avalokiteshvaras [1]
- 108 Avalokiteshvaras [2]
43. - 108 Avalokiteshvaras [2]
Avalokiteshvara Mandala [11]
44. Avalokiteshvara Mandala [11]
Avalokiteshvara Mandala [12]
45. Avalokiteshvara Mandala [12]
Avalokiteshvara [19]
46. Avalokiteshvara [19]