Dharmapala Thangka CentreSchool of Thangka Painting


Preise der Thangkas in der Ausstellung

ThangkaUS Dollar | Euro €
01. Grüne Tara$ 795.00 | 750.00 €
02. Manjushri Mandala $ 424.00 | 400.00 €
03. Padmasambhava$ 795.00 | 750.00 €
04. Shakyamuni Buddha$ 689.00 | 650.00 €
05. Avalokiteshvara [1]$ 689.00 | 650.00 €
06. Avalokiteshvara Mandala [1]$ 1113.00 | 1050.00 €
07. Milarepa [1]$ 689.00 | 650.00 €
08. Grüne Tara Mandala $ 2332.00 | 2200.00 €
09. Avalokiteshvara Mandala [2] $ 2332.00 | 2200.00 €
10. Milarepa [2]$ 3021.00 | 2850.00 €
11. Manjushri$ 1219.00 | 1150.00 €
12. Nangjuma Mandala$ 2703.00 | 2550.00 €
13. 108 Buddhas$ 4770.00 | 4500.00 €
14. Der Weg zum Nirvana $ 3021.00 | 2850.00 €
15. Medizin Thangka Nr. 51$ 4770.00 | 4500.00 €
16. Dorje Dolak$ 1696.00 | 1600.00 €
17. Weiße Tara [2]$ 901.00 | 850.00 €
18. Kosmos Mandala$ 917.00 | 865.00 €
19. Vairocana Buddha Mandala$ 3710.00 | 3500.00 €

Die Preise enthalten eine Spende von 10 % für Kinderhilfe Nepal e.v.