Little Tibetan Buddhist Iconography

Avalokiteshvara
Dhyani Buddhas
Mahakala
Maitreya
Mahakala
Manjushri
Milarepa
Padmasambhava
Palden Lhamo
Samantabhadra
Shakyamuni
Green Tara
White Tara
Vajradhara
Vajrapani
Vajrasattva
Yamantaka
   
   

|
|